Videosvedectvá priamych svedkov života pátra Mikuláša napr. netere MUDr. Márie Kleinovej rod. Lexmannovej, synovca MUDr. Jána Lexmanna, mladých košických priateľov JUDr. Jozefa Futóa a ing. Martina Košúta CSc., ako aj ďalších, sú zostríhaným čisto svedeckým materiálom z dokumentárneho filmu Páter Mikuláš.

 

 

 

 

 

Svedectvo dona Karola SERSENA SDB o mieste a čase smrti pátra Mikuláša

Na obrázku vidíme písomné svedectvo tiež internovaného rehoľníka - saleziána dona Karola Sersena SDB  o mieste, dátume a hodine mučeníckej smrti pátra Mikuláša.