V sobotu 28. júla 2018 rodina Lexmannová poďakovala a oslávila Svätou omšou 95. výročie kňazskej vysviacky P. Mikuláša (29.07.1923 Graz)

 

Ďakovná spomienková svätá omša v Grázi v sobotu 28. júla 2018

 

V sobotu dňa 28. júla 2018 v Kostole Nepoškvrneného Srdca Panny Márie stojacom na mieste pôvodného Kostola Sv. Anny zničeného bombardovaním na konci 2. svetovej vojny (ktorý bol súčasťou bývalého Dominikánskeho konventu) vo farnosti Münzgraben v Grázi o 13.00 hod. rodina pátra Mikuláša poďakovala a oslávila 95. výročie kňazskej vysviacky pátra Mikuláša LEXMANNA OP.

 

Páter Mikuláš prijal Sviatosť kňazstva v pôvodnom Kostole sv. Anny 29. júla 1923, teda pred 95 rokmi.

 

Svätú omšu celebroval páter Miloš Zárecký OT, rehoľný kňaz československej provincie Rádu bratov a sestier nemeckého domu sv. Márie v Jeruzaleme (Nemecký rád), miništrovali a spolupracovali (čítanie, žalm) členovia rodiny. Ďakovnej omše sa zúčasnilo 22 rodinných príslušníkov.

 

 

Homíliu napísanú fr. Dominikom R. Letzom OP prečítal p. Miloš Zárecký OT

(PDF pre prečítanie)

 

 

Po sv. omši si rodina prehliadla areál bývalého dominikánskeho kláštora v sprievode pani kostolníčky.

 

Rodina poďakovala nebeskému Otcovi za dar, ktorým je pre ňu páter Mikuláš, patrón rodiny.

 

 

 

 

Homília

 

 

Kostol Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Grazi (video)

 

Fotogaléria z Ďakovnej svätej omše

Dobová fotogaléria Dominikánskeho konventu v Grazi zač. 20 stor.

S vierou a nádejou, pokorou a úctou si pripomíname každoročne smutné výročie mučeníckej smrti P. Mikuláša

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V roku 2017 bola na Hore Matky Božej umiestnená pamätná tabuľa pripomínajúca hrdinské osudy Božích priateľov, ktorí tam trpeli...

 

 

Na chvíľu sa zvukom a obrazom vráťme a zaspomínajme na požehnanie pamätnej tabule na Hore Matky Božej v roku 2017 pri príležitosti 65. výročia mučeníckej smrti P. Mikuláša

 

 

 

Pripomenuli sme si 65. výročie mučeníckej smrti pátra Mikuláša

TV LUX informovala o Pútnej slávnosti na Hore Matky Božej

.

Výročie mučeníckej smrti pátra Mikuláša sme si pripomenuli aj na Hore Matky Božej

 

Púť na Hore Matky Božej pri Králikách a požehnanie pamätnej tabule na pamiatku internovaných rehoľníkov a na počesť pátra Mikuláša Lexmanna OP

 

Slávenie Sviatku Nanebovzatia Panny Márie vyvrcholilo na Hore Matky Božej pri Králikách (diecéza Hradec Králové) v nedeľu 20. augusta Slávnostnou púťou, ktorej sa zúčastnil kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, český metropolita.
Slávnostná púť začala o 10.00 hod. svätou omšou, ktorú s kardinálom Dukom a správcom kláštora P. Karlom Moravcom koncelebrovali aj slovenskí dominikáni Dominik Letz OP a Melichar Matis OP. 
Po svätej omši nasledovala slávnosť požehnania pamätnej tabule, ktorá je venovaná na pamiatku na Hore Matky Božej internovaným rehoľníkom v rokoch 1950-1960 a tiež rehoľných sestričkám, ktoré tam boli nedobrovoľne sústredené v rokoch 1960-1990, dobrovoľne tu zotrvali potom až do roku 2002.
Pamätnú tabuľu požehnal kardinál Dominik Duka OP.

 

 

 

Kláštor na Hore Matky Božej bol známy po barbarskej noci (apríl 1950) ako internačný tábor pre „reakčných rehoľníkov“. Jedným z mnohých slovenských rehoľníkov, ktorí tu boli internovaní, bol aj páter Mikuláš Jozef Lexmann OP.

V tomto roku sme si pripomenuli už 65. výročie úmrtia pátra Mikuláša (17. júla) a vďaka výnimočnej spolupráci s pátrom Karlom Moravcom, správcom kláštora, bola vyhotovená a v ambitoch kláštora nainštalovaná pamätná tabuľa, ktorá je venovaná všetkým známym aj neznámym kňazom a rehoľníkom, ktorí tu boli v rokoch 1950 – 1960 internovaní ako aj rehoľným sestričkám, ktoré sa tu dlhé roky modlili, a menovite na počesť pátra Mikuláša.

 

Páter Mikuláš Lexmann OP bol obeťou komunizmu a ateizmu v Československu, bol to československý dominikán, priekopník nových foriem šírenia Božieho slova, učiteľ, redaktor, letec, fotograf a kinofikátor, organizátor kultúrneho života a záchranca ľudských životov (najmä Židov a antifašistov) v Košiciach.
Ešte pred barbarskou nocou bol opakovane prenasledovaný, obviňovaný, vyšetrovaný, väznený, a po barbarskej noci v apríli 1950 bol definitívne izolovaný ako reakčný rehoľník a internovaný vo viacerých internačných táboroch, kláštoroch (Pezinok, Báč, Podolínec) až napokon posledným zastavením jeho krížovej cesty sa stal kláštor na Hore Matky Božej pri Králikách.
Prenasledovanie za vieru a utrpenie rozhodujúcim spôsobom podlomilo jeho telesné zdravie. Nebola mu poskytovaná adekvátna zdravotná starostlivosť a liečba vysokého krvného tlaku, naopak musel fyzicky ťažko pracovať. Dôsledkom tejto tyranie a utrpenia bola jeho smrť na tomto mieste 17. júla 1952.
Rehoľa dominikánov, rodina, priatelia, známi a ľudia poznajúci jeho životný príbeh považujú jeho smrť za mučenícku. Je zapísaný aj v medzinárodnom zozname dominikánskych mučeníkov 20. storočia a uvedený v Slovenskom martyrológiu napísanom nitrianskym biskupom Viliamom Judákom (Boží priatelia). Je tiež kandidátom slovenskej Rehole dominikánov na proces blahorečenia z titulu mučeníckej smrti.
Hora Matky Božej je výnimočným miestom v československom priestore, ktoré ako jediné je venované pamiatke internácie kňazov, rehoľníkov, rehoľníčok, aj seminaristov.
Všetci títo prenasledovaní a internovaní boli duchovnými bratmi pátra Mikuláša, stáli pri ňom a všestranne ho podporovali až do posledného výdychu.

 

Slávnostnej púte sa zúčastnili aj rodinní príslušníci z rodiny pátra Mikuláša a slovenskí pútnici zo Skalice. Všetci účastníci púte dostali na pamiatku plastové kartičky s fotografiou pátra Mikuláša na averze a textom pamätnej tabule na reverze.

 

 

 

Slávnosť požehnania pamätnej tabule - video

 

 

Výročie mučeníckej smrti pátra Mikuláša si všimol aj konzervatívny denník Postoj

 

 

 

17. júla 2017 - 65. výročie mučeníckej smrti P. Mikuláša J. LEXMANNA OP

 

 

rodina LEXMANN a rehoľa dominikánov na Slovensku

 

si 17. júla 2017 pripomenuli

 

65. výročie mučeníckej smrti

 

pátra Mikuláša Jozefa LEXMANNA OP

 

ktorý zomrel mučeníckou smrťou 17. júla 1952 v internačnom tábore na Hore Matky Božej pri českých Králikách.

 

 

Odpočinutie večné daj pátrovi Mikulášovi Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v Pokoji.

 

  Pamätný obrázok k výročiu

 

 

 

Zástupcovia rodiny si 17. júla 2017 uctili pamiatku P. Mikuláša pri jeho hrobe v Bobote

Osobnosť P. Mikuláša zdôraznil vo svojej homílii arcibiskup Mons. Bernard Bober

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

P. Mikuláš - Boží priateľ

 

 

Boží priatelia

 

Slovenské martyrológium

Viliam Judák

 


Pútavé portréty vyše 50 osobností, ktoré žili na našom území od 9. storočia až po súčasnosť. Nechýbajú medzi mená ako sv. Gorazd, sv. Ivan, sv. Bystrík, ale aj Ján Transcius-Tranovský, Anna Kolesárová, František Munk či Titus Zeman. Či Mikuláš Lexmann OP. Zoznam uzatvára osobnosť 20. a 21. storočia Ján Chryzostom Korec, ktorého autor nazýva „svedkom, vyznávačom a mysliteľom“.

Každá z predstavovaných osobností je hviezdou na „slovenskom duchovnom nebi“, hodná obdivu a nasledovania. Ich život sa vyznačuje pevným hodnotovým systémom zakoreneným v láske k Bohu, ktorý usmerňoval celý ich život, v mnohých prípadoch končiaci rozhodnutím obetovať sa za spoznanú pravdu. Kniha otrasie človekom, ktorý prežíva svoj život apaticky a vlažne, vyburcuje nerozhodného, otvorí oči ťarbavému, strhne mladého, lebo v palete týchto príťažlivých osobností si každý nájde vzor. Vnímavého čitateľa až ohromí, koľko vzácnych, presvedčivých a krásnych postáv sa vyformovalo na našom území. Či sú to biskupi, kňazi, rehoľníci, laici, muži či ženy, známi i menej známi, všetci prispeli do bohatej mozaiky Cirkvi. Svojou vytrvalosťou, vernosťou a pracovitosťou prenikli aj do štruktúr svetovej Cirkvi, takže ich slávi nielen Európa, ale takmer všetky kontinenty.

 

Kliknutím na obrázok dolu sa dostanete na podstránku...

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

 

Smutné 66. výročie Barbarskej noci 13. - 14. apríla 1950

Pripomíname si 66. výročie začiatku "krížovej cesty" pátra Mikuláša, ktorá bola zavŕšená jeho mučeníckou smrťou 17. júla 1952.

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Páter Mikuláš - azda najznámejší záchranca židovských obyvateľov v Košiciach

Pavol Šalamon, SME 16.10.2015 - celý text uvidíte kliknutím na obrázok 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Páter Mikuláš, Jubilejný rok OP 800 a 100. výročie od vstupu pátra Mikuláša do rehole

Páter Mikuláš a Jubilejný rok OP 800 - celý text uvidíte kliknutím na obrázok

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Sv. otec František a blahorečenia mučeníkov komunizmu

Konzervatívny denník Postoy, 10.11.2015 - celý text uvidíte kliknutím na obrázok